Volg ons op sociale media

Blog: Betaalde (arbeids)tijd?!

Geplaatst op 19 april 2022 om 09:20

Indien jouw werknemer de overeengekomen arbeidsuren per dag maakt, vloeit hieruit voort dat hij of zij hiernaar betaald krijgt. Wanneer je als werkgever de werknemers verplicht om bijvoorbeeld een X aantal minuten eerder op kantoor aanwezig te zijn, om bijvoorbeeld alle systemen te laten opstarten, ben je dan als werkgever zijnde ook verplicht deze minuten uit te betalen? 

Het begrip ‘’arbeidstijd’’ in de wet

In de Europese richtlijn 2003/88/EG met betrekking tot de arbeidstijden wordt het begrip ‘’arbeidstijd’’ als volgt gedefinieerd. In deze richtlijn wordt aangegeven dat ‘’arbeidstijd’’ de tijd is waarin een werknemer ‘’werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken.’’

De Nederlandse Arbeidstijdenwet heeft vervolgens hierover in artikel 1:7 lid 1 sub k vastgelegd dat het moet gaan om de tijd waarin een werknemer ‘’onder gezag van de werkgever arbeid verricht’’. Alle tijd die hieronder niet valt, wordt op grond van artikel 1:7 lid 1 sub l van de Arbeidstijdenwet, ‘’rusttijd’’ genoemd. 

In artikel 7:610 lid 1 BW geeft de wet een definitie van de arbeidsovereenkomst. Ook hieruit blijkt dat een werknemer loon dient te ontvangen wanneer de werknemer in dienst staat van een werkgever en daarbij arbeid verricht.

Daarop aansluitend vloeit uit artikel 7:628 lid 1 BW voort dat werkgever verplicht is om het overeengekomen loon te betalen wanneer werknemer de bepaalde arbeid gedeeltelijk of geheel niet heeft uitgevoerd. Uitzondering hierop iss wanneer dit voor rekening van werknemer dient te komen. Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer worden afgeweken bij de eerste zes maanden van de betreffende arbeidsovereenkomst (artikel 7:628 lid 5 BW).

Nu is de vraag of het eerder op kantoor moeten zijn om een systeem op te starten bijvoorbeeld, onder het begrip ‘’arbeidstijd’’ geschaard kan worden. Diverse rechtbanken gaven hier antwoord op.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBDHA:2021:16078

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de vraag of het verplicht 10 minuten eerder aanwezig zijn om in te kunnen loggen in vele programma’s onder het begrip ‘’arbeidstijd’’ valt, waardoor de betreffende werknemer recht kan hebben op achterstallig loon. In deze zaak acht de kantonrechter van belang dat het ging om de tijd ‘’waarin instructies van (…) gelden.’’ In dit kader gaf de kantonrechter aan dat dit ‘’voorbereidende werkzaamheden’’ zijn, om vervolgens de contractuele werkzaamheden te verrichten. Voor de berekening van het achterstallig loon gaat de kantonrechter uit van de 10 minuten die een werknemer eerder op kantoor aanwezig moet zijn. In deze zaak is de vordering van de werknemer toegewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:8777

Een jaar eerder oordeelde de rechtbank Noord-Holland in haar uitspraak van 4 november 2020 dat de wachttijd van medewerkers na sluitingstijd ook arbeidstijd is, waarover loon betaalt dient te worden. De betreffende medewerker had in deze zaak een vordering ingediend voor betaling van het achterstallig loon. Een van de regels op het werk bij medewerker hield in dat de medewerkers die tot sluitingstijd werken, op elkaar moeten wachten, om zo gezamenlijk het werk te verlaten. Dit betekent dat medewerkers soms niets anders doen dan enkel wachten. De kantonrechter is van mening dat deze wachttijd dient te worden aangemerkt als arbeidstijd, omdat de medewerkers in opdracht van werkgever op elkaar wachten. In de wachttijd dienen zij zich beschikbaar te zijn voor werkgever. De reden dat de regel is opgesteld in het kader van de veiligheid, wordt door de kantonrechter verworpen. De kantonrechter is van mening dat de wachttijd aansluit op de definitie van ‘’arbeid’’ conform artikel 7:610 BW. De vordering werd wederom toegewezen.

 

ECLI:NL:RBLIM:2020:8802

In datzelfde jaar deed de rechtbank Limburg ook een uitspraak omtrent niet betaalde arbeidstijd. In deze zaak was een medewerker op staande voet ontslagen, omdat de medewerker meermaals niet had voldaan aan de regel om 10 minuten eerder op het werk aanwezig te zijn. De medewerker kreeg deze minuten niet uitbetaald. De kantonrechter geeft aan dat de regel waarschijnlijk niet zo belangrijk is voor de werkgever, nu de werknemer er geen loon voor ontvangen heeft. Overtreding van de regel is daarmee niet zodanig ernstig dat het ontslag op staande voet daarmee gerechtvaardigd wordt.  

Conclusie

Als werkgever zijnde kun je vastleggen dat werknemers een X aantal minuten eerder (of langer) op kantoor dienen te zijn om bijvoorbeeld de diverse systemen op te starten. Houd hierbij echter rekening dat dit als werktijd wordt beschouwd, waardoor de werknemers recht hebben op betaling van het salaris, opbouw van de vakantiedagen en de overige emolumenten.

Heb jij naar aanleiding van deze blog nog vragen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de juristen van ICTWaarborg op telefoonnummer: 088 – 77 300 79 of e-mail naar: juridisch@ictwaarborg.nl

-Deze blog is geschreven door Elise Demmendaal-

Meer nieuws & blogs, april 2022

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73